کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  پنج‌‌شنبه، ۲ آبان‌‌ماه ۱۳۹۸ | Thursday, October 24, 2019
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۵

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای مهندس غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای مهندس غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

جناب آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

۱۶:۱۵

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

۱۶:۱۵

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۶:۱۵

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۱۶:۱۵

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

۱۶:۱۵

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

۱۶:۱۵

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

۱۶:۱۵

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

۱۶:۱۵

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

۱۴:۳۰

۱۶:۱۵

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

۱۴:۳۰

۱۶:۱۵

جناب آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۴:۳۰

۱۶:۱۵

جناب آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۱۴:۳۰

۱۶:۱۵

جناب آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

۱۴:۳۰

۱۶:۱۵

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

۱۴:۳۰

۱۶:۱۵

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

۱۴:۳۰

۱۶:۱۵

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

۱۴:۳۰

۱۶:۱۵

جناب آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای مهندس غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۹ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۹ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای ابراهیم زاده

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

آموزشگاه رانندگی هنگام


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، نبش خیابان بهار

تلفن: ٧٧٢٠٩۴۴۵ - ٧٧٢٠٩۴۴۶ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@hengam.info

 

© ۱۳۹۸ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی هنگام محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی