کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  سه‌‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت‌‌ماه ۱۴۰۰ | Tuesday, May 18, 2021
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون مطالب
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای غلامی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای غلامی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای غلامی

۶

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای غلامی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای غلامی

۶

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای غلامی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس غلامی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس غلامی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس غلامی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس غلامی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس غلامی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس غلامی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس غلامی

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس غلامی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس غلامی

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس غلامی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس غلامی

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس غلامی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جنای مهندس غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جنای مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی


درباره آموزشگاه رانندگی هنگام سخن مدیر

 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

آموزشگاه رانندگی هنگام


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، نبش خیابان بهار

تلفن: ٧٧٢٠٩۴۴۵ - ٧٧٢٠٩۴۴۶ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@hengam.info

 

© ۱۴۰۰ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی هنگام محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی