کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  دوشنبه، ۲۵ تیر‌‌ماه ۱۴۰۳ | Monday, July 15, 2024
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون مطالب
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۱۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

یاسین غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۱۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۱۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

یاسین غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

یاسین غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

یاسین غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

یاسین غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

یاسین غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

یاسین غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

یاسین غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لیلا کریمی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

یاسین غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

یاسین غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

یاسین غلامی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

یاسین غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۵ فروردین ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ اسفند ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

لیلا کریمی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱ بهمن ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۰ دی ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ دی ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۴ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

یاسین غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

لیلا کریمی


درباره آموزشگاه رانندگی هنگام سخن مدیر

 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

آموزشگاه رانندگی هنگام


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، نبش خیابان بهار

تلفن: ٧٧٢٠٩۴۴۵ - ٧٧٢٠٩۴۴۶ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@hengam.info

 

© ۱۴۰۳ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی هنگام محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی