کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  یک‌‌شنبه، ۱۵ تیر‌‌ماه ۱۳۹۹ | Sunday, July 5, 2020
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون مطالب
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم کریمی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم کریمی

۷

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس غلامی

۸

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم کریمی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم کریمی

۷

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس غلامی

۸

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای غلامی

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای غلامی

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب آقای بازگیر

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب آقای بازگیر

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب آقای بازگیر

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب آقای بازگیر

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب آقای بازگیر

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب آقای بازگیر

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب آقای غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب آقای غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای بازگیر

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای بازگیر

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای بازگیر

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای بازگیر

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای بازگیر

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای بازگیر

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای منتظری

۲

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای منتظری

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای غلامی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای منتظری

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۸:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای منتظری

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای منتظری

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای منتظری

۲

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای منتظری

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای غلامی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای منتظری

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای منتظری

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای منتظری

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای منتظری

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای منتظری

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

جناب آقای منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای منتظری

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای منتظری

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای منتظری

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای منتظری

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای منتظری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۷

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس غلامی

۷

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۹

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


درباره آموزشگاه رانندگی هنگام سخن مدیر

 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

آموزشگاه رانندگی هنگام


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، نبش خیابان بهار

تلفن: ٧٧٢٠٩۴۴۵ - ٧٧٢٠٩۴۴۶ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@hengam.info

 

© ۱۳۹۹ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی هنگام محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی