کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  دوشنبه، ۱۸ فروردین‌‌ماه ۱۳۹۹ | Monday, April 6, 2020
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۷

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس غلامی

۷

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۹

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس غلامی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس غلامی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس غلامی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس غلامی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس غلامی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس غلامی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۶ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۵

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای ابراهیم زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای ابراهیم زاده 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

آموزشگاه رانندگی هنگام


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، نبش خیابان بهار

تلفن: ٧٧٢٠٩۴۴۵ - ٧٧٢٠٩۴۴۶ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@hengam.info

 

© ۱۳۹۹ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی هنگام محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی